Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ZDROWOTEKA.PLRegulamin

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:
1) COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci
urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
2) DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo
wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U.
1951 nr 4 poz. 28)
3) KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
4) KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
5) KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
6) KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel
administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do
dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu
internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego
wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami
7) KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od
Sprzedawcy
8) PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
9) PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
10) PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej
pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
11) PRODUKT LECZNICZY - oznacza będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy
Kupującym a Sprzedawcą substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca
właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w
celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych
funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne
12) PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej
bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
13) REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane
są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i
świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki
informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę
14) REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar
jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie
Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
15) REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi
przez Usługodawcę
16) SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.zdrowoteka.pl w celu
umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość
17) SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela sklepu internetowego www.zdrowoteka.pl –
spółkę SONOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Winogrady 18 w Poznaniu (kod pocztowy: 61-663
Poznań), posiadającą numer NIP 8522342057, numer REGON 812370607, wpisaną w Sądzie
Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sądowego) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000038867, adres poczty elektronicznej: info@zdrowoteka.pl
18) TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu
zawierającego własnoręczny podpis
19) USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez
Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
20) USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi
elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę
21) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
22) UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony
internetowej www.zdrowoteka.pl
§2. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem działalności Sklepu www.zdrowoteka.pl jest handel detaliczny produktami, w tym
produktami leczniczymi wydawanymi bez recepty, z wykorzystaniem środków komunikowania się
na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest
wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
b) połączenie z siecią internet,
c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz
technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.
3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
4. Prezentacja na stronach Sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
(zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.zdrowoteka.pl podawane są
w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną
1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we
wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu
konta w sklepie internetowym.
3. W celu utworzenia konta w Sklepie, należy najpierw zapoznać się z Regulaminem, a potem
kliknąć na znajdującą się na stronie www.zdrowoteka.pl zakładkę „Nie masz konta?Załóż je
teraz!”. Następnie, podać należy swój adres e-mail jako login, utworzyć hasło, zaznaczyć checkbox
przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma
charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw
Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie
mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
rażąco naruszając jego interesy) oraz wpisać kod z obrazka. W dalszej kolejności, po
zatwierdzeniu wpisanych danych poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj”, niezbędne
jest odebranie wysłanej przez system Sklepu wiadomości e-mail i kliknięcie w zawarty w tej
wiadomości link aktywujący konto.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie
internetowym www.zdrowoteka.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Usługobiorcę w
link, o którym mowa w ustępie poprzednim. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
5. Usługobiorca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć świadczenie na jego
rzecz usługi elektronicznej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, usuwając swoje konto
ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie
umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów
1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.zdrowoteka.pl 7
dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
2. Użytkownik może składać zamówienia:
a) za pomocą dostępnego on-line formularza,
b) telefonicznie pod nr. 61 64 60 650 podając w rozmowie telefonicznej dane osobowe wymienione w
ust. 4 niniejszego paragrafu oraz preferowany sposób płatności i dostawy,
c) pocztą elektroniczną na adres info@zdrowoteka.pl podając w treści wiadomości e-mail dane
osobowe wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz preferowany sposób płatności i dostawy.
3. W celu złożenia w Sklepie zamówienia za pomocą dostępnego on-line formularza, Użytkownik
powinien wykonać następujące czynności:
 kliknąć na zdjęcie na którym znajduje się wybrany przez Użytkownika towar, aby przejść w ten
sposób do podstrony ze szczegółowym opisem towaru;
 kliknąć na pole z napisem „DODAJ DO KOSZYKA”, aby umieścić w ten sposób towar w wirtualnym
koszyku;
 wybrać preferowaną formę płatności oraz dostawy;
 podać odpowiednie dane osobowe;
 zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji
regulaminu nie ma charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą
naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z
dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);
 wpisać kod widoczny na wygenerowanym obrazku;
 kliknąć na pole z napisem „Przejdź do zamówienia”;
 potwierdzić wybrane opcje i przekazać treść zamówienia Sprzedawcy klikając na pole z napisem
„Zamów”.
4. Dane teleadresowe, których podanie jest niezbędne, aby prawidłowo złożyć zamówienie, są
następujące:
a) imię i nazwisko Kupującego oraz odbiorcy towaru,
b) nr telefonu,
c) adres e-mail,
d) adres wysyłki,
e) adres zamieszkania Kupującego,
f) miasto,
g) kod pocztowy,
h) firma i NIP (w przypadku składania zamówienia w ramach działalności gospodarczej).
5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.
6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować
się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Użytkownika
zamówienia.
8. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w
przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank mBank SA pod numerem 82
1140 2004 0000 3702 6891 4651.
9. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
a) gotówką kurierowi przy odbiorze;
b) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy;
c) przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
d) przedpłata szybkim przelewem za pomocą systemu PayU.
10. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i
przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.
11. Maksymalny czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy wynosi 3 dni
robocze, natomiast czas dostawy wynosi nie więcej niż 3 dni roboczych.
§5. Dostawa towaru
1. W Sklepie dostępne są następujące sposoby dostawy:
a) za pomocą firmy Poczta Polska - Paczka mini (do 0,5 kg) 8,00zł
b) za pomocą firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o. - koszt: przy płatności przelewem 12,30 zł, przy
płatności za pobraniem 15,99 zł.
2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo
(zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem
sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z
własnej inicjatywy.
3. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego
dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się
to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego
reklamacji.
§6. Prawo odstąpienia od umowy

1.W przypadku sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), gdyż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy nie ma ona zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej. Tym samym w przypadku zakupu produktu leczniczego kupujący nie korzysta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zwrot zakupionego produktu leczniczego możliwy jest tylko z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu.

2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej produktów niebędących produktami leczniczymi Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną
(wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres info@zdrowoteka.pl) albo wysyłając
pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres
siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia
wzór formularza tutaj. W zależności od wyboru Konsumenta ustawowy formularz może zostać
przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą
tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).
3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar
Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.
4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od
daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty
dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.
Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać
się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30
dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie
do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może
się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia
przez niego od umowy.
§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia
2014 r.
1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w
zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art.
556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod
numerem 61 64 60 650, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby
Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: info@zdrowoteka.pl).
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej
jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.
5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania
towaru.
6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie
do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do
szybszego rozpatrzenia reklamacji.
7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy
składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku
nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do
przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym
zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec
Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
§8. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.
1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z
umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr
141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).
2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod
numerem 61 64 60 650, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby
Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: info@zdrowoteka.pl).
3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy
składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza reklamacji w
żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może
przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od
dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
5. Reklamowany produkt odesłać należy na adres siedziby Sprzedawcy określony w §1.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca
doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta
poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa
narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania
Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar oraz poniesione
przez Konsumenta koszty przesyłek.
7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od
dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli
przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o
tym Sprzedawcy.
8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie
do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do
szybszego rozpatrzenia reklamacji.
9. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą
umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec
Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca
składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty
elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do
siedziby Usługodawcy).
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w
terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
§10. Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za
pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy
według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz
rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia
regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr
113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu
Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z
§15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy
(Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały
Polubowny Sąd Konsumencki).
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze
Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje
się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w
tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo
zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu
Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni przed dniem
wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według
wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli
Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia
swojego konta ze sklepu internetowego.
6. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście
na podstronę http://zdrowoteka.pl/webpage/regulamin.html i dokonanie wydruku.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.